لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (122)
تالیف (148)
ترجمه (0)
تهران (148)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (145)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (148) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرمانروای تاریکی
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 7000 ریال - 7 -09-5878-600-978 انتخاب
2- عروسی شاهزاده‌ها
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 8000 ریال - 7 -12-5878-600-978 انتخاب
3- هفت ‌خان رستم (1)
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 8000 ریال - 7 -70-5878-600-978 انتخاب
4- به دنیا آمدن رستم
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 15000 ریال - 3 -65-5878-600-978 انتخاب
5- منوچهر، جنگجوی جوان
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 7000 ریال - 8 -15-5878-600-978 انتخاب
6- جشن آتش
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 7000 ریال - 9 -05-5878-600-978 انتخاب
7- منوچهر، جنگجوی جوان
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 25000 ریال - 8 -15-5878-600-978 انتخاب
8- زال و رودابه
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 80000 ریال - 9 -63-5878-600-978 انتخاب
9- جمشید شاه
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 7000 ریال - 3 -07-5878-600-978 انتخاب
10- رخش اسب پهلوان
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 8000 ریال - 7 -67-5878-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15