لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (29)
تالیف (19)
ترجمه (19)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 40 آزمون زبان و ادبیات فارسی (ادبیات 2، 3، پیش‌دانشگاهی 1 و 2 و زبان فارسی 3) پاسخنامه‌ی تشریحی و کلیدی (کلیه‌ی رشته‌ها)
نويسنده: اصغری ؛ نويسنده:امیر سلیمانی ؛ نويسنده: باطنی - ایران باستان - دیویی: 8fa0.76 - 154 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 9 -38-5030-600-978 انتخاب
2- انسان و ادیان: نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی
نويسنده:میشل مالرب ؛ مترجم:مهران توکلی - نشر نی - دیویی: 291 - 508 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 500 نسخه - 198000 ریال - 3 -534-312-964 انتخاب
3- 40 آزمون زبان و ادبیات فارسی (ادبیات 2، 3، پیش‌دانشگاهی 1 و 2 و زبان فارسی 3) پاسخنامه‌ی تشریحی و کلیدی (کلیه‌ی رشته‌ها)
نويسنده: اصغری ؛ نويسنده:امیر سلیمانی ؛ نويسنده: باطنی - ایران باستان - دیویی: 8fa0.76 - 154 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1387 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 9 -38-5030-600-978 انتخاب
4- انسان و ادیان: نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی
نويسنده:میشل مالرب ؛ مترجم:مهران توکلی - نشر نی - دیویی: 291 - 504 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1100 نسخه - 68000 ریال - 3 -534-312-964 انتخاب
5- انسان و ادیان: نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی
نويسنده:میشل مالرب ؛ مترجم:مهران توکلی - نشر نی - دیویی: 291 - 506 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1100 نسخه - 38000 ریال - 3 -534-312-964 انتخاب
6- استعمار، استعمارگری، استعمارزدایی، جهان سوم
نويسنده:مهران توکلی - نشر نی - دیویی: 325.3 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 1 -809-312-964 انتخاب
7- 40 آزمون زبان و ادبیات فارسی (ادبیات 2، 3، پیش‌دانشگاهی 1 و 2 و زبان فارسی 3) پاسخنامه‌ی تشریحی و کلیدی (کلیه‌ی رشته‌ها)
نويسنده: اصغری ؛ نويسنده:امیر سلیمانی ؛ نويسنده: باطنی - ایران باستان - دیویی: 8fa0.76 - 154 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 9 -38-5030-600-978 انتخاب
8- مسافر تهران
نويسنده:ویتاسکویل وست ؛ مترجم:مهران توکلی - فرزان روز - دیویی: 955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2200 نسخه - 8500 ریال - 8 -12-6138-964 انتخاب
9- 40 آزمون زبان و ادبیات فارسی (ادبیات 2، 3، پیش‌دانشگاهی 1 و 2 و زبان فارسی 3) پاسخنامه‌ی تشریحی و کلیدی (کلیه‌ی رشته‌ها)
نويسنده: اصغری ؛ نويسنده:امیر سلیمانی ؛ نويسنده: باطنی - ایران باستان - دیویی: 8fa0.76 - 154 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 9 -38-5030-600-978 انتخاب
10- خاطرات سفر ایران
نويسنده:ژولین‌دو روش‌شوار ؛ مترجم:مهران توکلی - نشر نی - دیویی: 955.0745 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9500 ریال - 4 -427-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4