لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (2)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
2- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
3- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - انتخاب
4- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - نشر در دانش بهمن - دیویی: 398.60973 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
5- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - نشر در دانش بهمن - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
6- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
7- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
8- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - هزار و یکشب - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - انتخاب
9- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تندیس مهر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7500 ریال - انتخاب
10- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تکریم،آذران - دیویی: 428 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2