لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (143)
تالیف (192)
ترجمه (0)
تهران (143)
شهرستان (49)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - امیر مسعود - دیویی: 425 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - انتخاب
2- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - رادمهر،توسن دانش - دیویی: 425 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - انتخاب
3- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn ؛ نويسنده:Ann Arbor - امیر مسعود - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 4 -08307-472-0 انتخاب
4- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - مهدیه - دیویی: 425 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 22000 ریال - انتخاب
5- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - حقوق اسلامی - دیویی: 425 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 17000 ریال - انتخاب
6- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - هانیوان - دیویی: 425 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 12000 ریال - 2 -0-93163-964 انتخاب
7- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - موسسه‌ نشر جهان ‌دانش - دیویی: 425 - 305 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 3200 ریال - انتخاب
8- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - دیویی: 425 - 305 صفحه - وزیری (شومیز) - 900 ریال - انتخاب
9- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - هیات - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7500 ریال - انتخاب
10- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - رهنما - دیویی: 425 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1380 - 9500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20