لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 616.89142 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 280000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
2- یادگیری درمان‌شناختی رفتاری (راهنمای مبسوط)
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مایکل تییز ؛ نويسنده:مونیکا رامیرزباسکو - محقق اردبیلی - دیویی: 616.891425 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 6 -128-344-600-978 انتخاب
3- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89142 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 220000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
4- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89142 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 480000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
5- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 616.89142 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 250000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
6- رفتاردرمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:داگلاس تورکینگتون ؛ نويسنده:دیویدجی. کینگدان - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 616.891425 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 98000 ریال - 8 -037-200-600-978 انتخاب
7- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89142 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 7 -089-200-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1