لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی: برن و لوی 2018
مقدمه:سیدعلی حائری‌روحانی ؛ مترجم:فاطمه صفری ؛ مترجم:جواد فحانیک‌بابایی - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 1056 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 1200000 ریال - 9 -824-987-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی برن و لوی 2010
نويسنده:بروس کوپن ؛ نويسنده:بروس استنتون ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -292-987-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی برن و لوی 2010
نويسنده:بروس کوپن ؛ نويسنده:بروس استنتون ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 298000 ریال - 6 -292-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1