لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
2- فنون مدیریت
نويسنده:مصطفی قنادها - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658.45 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 4 -92-2651-964-978 انتخاب
3- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
4- 1404 پیام برای مدیران 1404
نويسنده:مصطفی قنادها ؛ ويراستار:عاطفه نجیبی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 658 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -80-6594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1