لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A glossary of English grammar
نويسنده:Geoffrey Leech - نخبگان فردا - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - انتخاب
2- English Grammar And Usage
نويسنده:Geoffrey Leech - گلستان کتاب - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
3- An A - Z Of English Grammar And Usage
نويسنده:Geoffrey Leech ؛ نويسنده:Benita Cruickshank ؛ نويسنده:Roz Ivanic - رهنما - 575 صفحه - رقعی (شومیز) - 3000 نسخه - انتخاب
4- Longman grammar of spoken and written English
نويسنده:Douglas Biber ؛ نويسنده:Stig Johansson ؛ نويسنده:Geoffrey Leech - رهنما - 1232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
5- An A-Z of English grammar & usage
نويسنده:Geoffrey Leech ؛ نويسنده:Benita Cruickshank ؛ نويسنده:Roz Ivanic - آذرگل - 652 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 29500 ریال - انتخاب
6- Longman grammar of spoken and written English
نويسنده:Douglas Biber ؛ نويسنده:Stig Johansson ؛ نويسنده:Geoffrey Leech - رهنما - 1208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 4 -23725-582-0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1