لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (27)
تالیف (56)
ترجمه (0)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 345.55 - 612 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -24-5849-964-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری، نظریات شورای نگهبان، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5503 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 8 -20-7434-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیت‌های دینی ایرانی مشتمل بر: از قانون اساسی (اصل سیزدهم) ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 342.550873 - 104 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 7 -68-5849-964-978 انتخاب
4- قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشتمل بر: قانون بودجه سال 1390 کل کشور...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 106 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
5- مجموعه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 362.2930955 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -31-5849-964-978 انتخاب
6- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشتمل بر: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، جدول تطبیق مواد ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5504 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -32-7434-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان مشتمل بر: قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 364.15 - 68 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 6 -78-5849-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها، مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روانگردان ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 800 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 2000 نسخه - 430000 ریال - 1 -74-7434-600-978 انتخاب
9- مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،مشتمل بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.5503 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -27-5849-964-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات تجارت، ثبت شرکت‌ها، علایم و اختراعات
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 880 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 6 -86-6747-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6