لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مشتمل بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مهناز کرد‌ناییج - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.5503 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 120000 ریال - 8 -59-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه محاسبات عمومی
تدوين:مهناز کرد‌ناییج - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 ریال - انتخاب
3- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) "بدون زیرنویس"
تدوين:مهناز کرد‌ناییج ؛ تدوين:سپیده رحیم‌زاده ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.55074 - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 2 -21-5849-964-978 انتخاب
4- مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مشتمل بر: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...
تدوين:مهناز کرد‌ناییج ؛ تدوين:سپیده رحیم‌زاده ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.55074 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 5 -17-5849-964-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی (قطع سارع) مشتمل بر: قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات کشور ...
نويسنده: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم:مهناز کرد‌ناییج ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.5503 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12000 ریال - 1 -60-5849-964-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین مالیاتی مشتمل بر: قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، واژه‌نامه تفصیلی قانون مالیا‌ت‌های مستقیم ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم:مهناز کرد‌ناییج ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.55052 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12000 ریال - 6 -52-5849-964-978 انتخاب
7- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) "بدون زیرنویس"
تدوين:مهناز کرد‌ناییج ؛ تدوين:سپیده رحیم‌زاده ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.55074 - 216 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -47-5849-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1