لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (180)
تالیف (189)
ترجمه (0)
تهران (189)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (189)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (189) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1392 - 1700 نسخه - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
2- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 4000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
3- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 61 سال 1394 - 17000 نسخه - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
4- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
5- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
6- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 35 سال 1393 - 1800 نسخه - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
7- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 48 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
8- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
9- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
10- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2400 نسخه - 30000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19