لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (5)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Phonics for kids 2
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - جنگل - دیویی: 428.24 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 5 -5494-00-962-978 انتخاب
2- Phonics for kids 5
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - رهنما - دیویی: 428.24 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 50000 ریال - 6 -5497-00-962-978 انتخاب
3- Phonics for kids 6
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - جنگل - دیویی: 428.24 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 9 -5498-00-962 انتخاب
4- Phonics for kids 3
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - رهنما - دیویی: 428.24 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100000 ریال - 4 -5495-00-962 انتخاب
5- Phonics for kids 6
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - جنگل - دیویی: 428.24 - 38 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - انتخاب
6- Phonics for kids 2
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - نهالستان - دیویی: 428.24 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - انتخاب
7- Phonics for kids 1
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - شهر زبان - دیویی: 428.24 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 8 -5493-00-962-978 انتخاب
8- Phonics for kids 4
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - نهالستان،دوستی - دیویی: 428.24 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - انتخاب
9- Phonics for kids 3
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - نهالستان - دیویی: 428.24 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - انتخاب
10- Phonics for kids 6
نويسنده:Thomas Gordon ؛ نويسنده:Nathan Shu - رهنما - دیویی: 428.24 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3