لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با هم درست کنیم
نويسنده:جرج بیرکت ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -34-8303-964-978 انتخاب
2- بیرون از خانه
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -46-8303-964-978 انتخاب
3- در درمانگاه
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -49-8303-964-978 انتخاب
4- در دندان‌پزشکی
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -50-8303-964-978 انتخاب
5- پرستار بچه
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -45-8303-964-978 انتخاب
6- در بیمارستان
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -48-8303-964-978 انتخاب
7- با هم آشپزی کنیم
نويسنده:جرج بیرکت ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -31-8303-964-978 انتخاب
8- خونه خاله
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -47-8303-964-978 انتخاب
9- در مهد کودک
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -51-8303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1