لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (6)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوچرخه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1448-07-964-978 انتخاب
2- مسابقه بزرگ
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1451-07-964-978 انتخاب
3- قایم باشک
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -1449-07-964-978 انتخاب
4- سرویس مدرسه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -1447-07-964-978 انتخاب
5- مسابقه بزرگ
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1451-07-964-978 انتخاب
6- شماره تلفن پرنده‌ها
شاعر:حسین تولایی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 4 -505-300-964-978 انتخاب
7- دوچرخه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1448-07-964-978 انتخاب
8- خانه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1589-07-964-978 انتخاب
9- خانه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1589-07-964-978 انتخاب
10- قایم باشک
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -1449-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2