لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (6)
تالیف (18)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوچرخه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1448-07-964-978 انتخاب
2- مسابقه بزرگ
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1451-07-964-978 انتخاب
3- قایم باشک
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -1449-07-964-978 انتخاب
4- سرویس مدرسه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -1447-07-964-978 انتخاب
5- خانه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1589-07-964-978 انتخاب
6- دوچرخه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - میچکا - دیویی: 813 - 18 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 9 -048-252-622-978 انتخاب
7- دوچرخه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - دیویی: 813 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1448-07-964-978 انتخاب
8- قایم باشک
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -1449-07-964-978 انتخاب
9- تیم فوتبال
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - میچکا - دیویی: 8fa3.62 - 18 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 7 -055-252-622-978 انتخاب
10- تیم فوتبال
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:بهاره زارع - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -1453-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2