لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (6)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هویت ایرانی و زبان فارسی
نويسنده:شاهرخ مسکوب ؛ مقدمه:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 4fa0.9 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 250000 ریال - 1 -424-321-964-978 انتخاب
2- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب: س - ی، شامل 40112 واژه
نويسنده:پرویز اتابکی ؛ زيرنظر:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 492.73 - 1480 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 5 -356-321-964-978 انتخاب
3- هویت ایرانی و زبان فارسی
نويسنده:شاهرخ مسکوب ؛ مقدمه:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 4fa0.9 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 170000 ریال - 1 -424-321-964-978 انتخاب
4- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب: آ - ز، شامل 36394 واژه
نويسنده:پرویز اتابکی ؛ زيرنظر:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 492.73 - 1460 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 8 -355-321-964-978 انتخاب
5- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب: س - ی، شامل 40112 واژه
نويسنده:پرویز اتابکی ؛ زيرنظر:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 492.73 - 2930 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 5 -356-321-964-978 انتخاب
6- هویت ایرانی و زبان فارسی
نويسنده:شاهرخ مسکوب ؛ مقدمه:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 4fa0.9 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 350000 ریال - 1 -424-321-964-978 انتخاب
7- هویت ایرانی و زبان فارسی
نويسنده:شاهرخ مسکوب ؛ مقدمه:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 4fa0.9 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 50000 ریال - 964-321-012-X انتخاب
8- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب: آ - ز، شامل 36394 واژه
نويسنده:پرویز اتابکی ؛ زيرنظر:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 492.73 - 1464 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 8 -355-321-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1