لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بارتیمیوس: طلسم سمرقند
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 672 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 145000 ریال - 1 -750-369-964-978 انتخاب
2- بارتیمیوس: طلسم سمرقند
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 672 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -750-369-964-978 انتخاب
3- بارتیمیوس: دروازه‌ی پتولمی
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.912 - 760 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 230000 ریال - 5 -752-369-964-978 انتخاب
4- بارتیمیوس: دروازه‌ی پتولمی
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.912 - 760 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 155000 ریال - 5 -752-369-964-978 انتخاب
5- بارتیمیوس: چشم گولم
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 840 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 250000 ریال - 8 -751-369-964-978 انتخاب
6- بارتیمیوس: طلسم سمرقند
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 668 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 2500 نسخه - 480000 ریال - 1 -750-369-964-978 انتخاب
7- بارتیمیوس: چشم گولم
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 840 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 165000 ریال - 8 -751-369-964-978 انتخاب
8- بارتیمیوس: طلسم سمرقند
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 672 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2200 نسخه - 220000 ریال - 1 -750-369-964-978 انتخاب
9- بارتیمیوس: طلسم سمرقند
نويسنده:جاناتان استرود ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 668 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 480000 ریال - 1 -750-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1