لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (363)
تالیف (37)
ترجمه (373)
تهران (410)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (410) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح حال‌هایی در زمینه‌ اختلال‌های رفتاری کودک
نويسنده:کریستوفر کرنی ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - روان - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -79-8345-964-978 انتخاب
2- روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 616 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1393 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -51-6389-964-978 انتخاب
3- روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 538 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3300 نسخه - 45000 ریال - 0 -09-6389-964 انتخاب
4- روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 552 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 0 -09-6389-964 انتخاب
5- نظریه‌های شخصیت
نويسنده:دوآن شولتز ؛ نويسنده:سیدنی‌آلن شولتس ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 3 -24-6184-964 انتخاب
6- روان‌شناسی نابهنجاری: آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM - IV
نويسنده:دیوید روزنهان ؛ نويسنده:مارتین‌ای.پی. سلیگمن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ساوالان - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 8 -0-92678-964 انتخاب
7- روان‌شناسی نابهنجاری: آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM - IV
نويسنده:دیوید روزنهان ؛ نويسنده:مارتین‌ای.پی. سلیگمن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 596 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2200 نسخه - 90000 ریال - 3 -02-6389-964 انتخاب
8- روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 532 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1389 - 3300 نسخه - 80000 ریال - 6 -52-6389-964-978 انتخاب
9- روان‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)
نويسنده:لورا برک ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر ارسباران - 618 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 5500 نسخه - 100000 ریال - 9 -51-6389-964-978 انتخاب
10- نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:جرالد کوری ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ارسباران - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 500 نسخه - 330000 ریال - 5 -88-6389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41