لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ کن و آواز بخون: حیوانات
شاعر:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - (در12جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -7247-04-600-978 انتخاب
2- رنگ کن و کارتون ببین 12
نويسنده:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 750 - 11 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -9648-04-600-978 انتخاب
3- رنگ کن و آواز بخون: حیوانات
شاعر:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - (در12جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 1 -7293-04-600-978 انتخاب
4- رنگ کن و کارتون ببین 16
نويسنده:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 750 - 11 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -9652-04-600-978 انتخاب
5- رنگ کن و آواز بخون: وسایل نقلیه
شاعر:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - (در12جلد ) - جلد 7 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 8 -7294-04-600-978 انتخاب
6- رنگ کن و آواز بخون: پرندگان
شاعر:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - (در12جلد ) - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 6 -7300-04-600-978 انتخاب
7- رنگ کن و آواز بخون: میوه‌ها
شاعر:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - (در12جلد ) - جلد 9 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 2 -7296-04-600-978 انتخاب
8- رنگ کن و کارتون ببین 1
نويسنده:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 750 - 11 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -9637-04-600-978 انتخاب
9- رنگ کن و آواز بخون: پرندگان
شاعر:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - (در12جلد ) - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 3 -7301-04-600-978 انتخاب
10- رنگ کن و آواز بخون: میوه‌ها
شاعر:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - (در12جلد ) - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -7295-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3