لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (5)
تهران (7)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت علوم "ویژه جوانان و نوجوانان (متمم)"
نويسنده:چارلز ویندریچ ؛ مترجم:زهرا طباطبائی ؛ مترجم:محمود حقی - رسا - دیویی: 507 - 200 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4 -370-317-964 انتخاب
2- فیزیک (2) "نظام جدید"
نويسنده:فاطمه اکبرزاده ؛ نويسنده:محمود حقی - ارم‌گستر - دیویی: 530.076 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3600 ریال - 4 -1-90185-964 انتخاب
3- فیزیک (1) "نظام جدید"
نويسنده:فاطمه اکبرزاده ؛ نويسنده:محمود حقی - ارم‌گستر - دیویی: 530.076 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3400 ریال - 6 -0-90185-964 انتخاب
4- مدارهای الکتریکی
نويسنده:سید ا. نسر ؛ مترجم:محمود حقی ؛ مترجم:محمدجعفر اکبرزاده‌خویی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 621.3192 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 ریال - 2 -273-317-964 انتخاب
5- الفبای فیزیک
نويسنده:پیتر وارن ؛ مترجم:محمود حقی ؛ مترجم:فاطمه اکبرزاده‌خویی - رسا - دیویی: 530 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 15000 ریال - 5 -294-317-964 انتخاب
6- ریاضی (1) "نظام جدید"
نويسنده:محمدرضا اکبرزاده ؛ نويسنده:محمود حقی - ارم‌گستر - دیویی: 510.76 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 2 -2-90185-964 انتخاب
7- مدارهای الکتریکی
نويسنده:سید ا. نسر ؛ مترجم:محمود حقی ؛ مترجم:محمدجعفر اکبرزاده‌خویی - رسا - دیویی: 621.3813 - 568 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 20000 ریال - 6 -304-317-964 انتخاب
8- شناخت علوم
نويسنده:چارلز ویندیچ ؛ مترجم:محمود حقی ؛ مترجم:محمدجعفر اکبرزاده‌خویی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 500 - 748 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 15000 ریال - انتخاب
9- تئوری و مسائلی از الکترومغناطیس
نويسنده:جوزف ادمینیستر ؛ مترجم:محمود حقی ؛ مترجم:محمدجعفر اکبرزاده‌خویی - رسا - دیویی: 537 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 15000 ریال - 8 -303-317-964 انتخاب
10- تئوری و مسائلی از الکترومغناطیس
نويسنده:جوزف ادمینیستر ؛ مترجم:محمود حقی ؛ مترجم:محمدجعفر اکبرزاده‌خویی - رسا - دیویی: 537 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 0 -274-317-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1