لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت دروغی
نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:فهیمه زاهدی - ویدا - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -014-291-600-978 انتخاب
2- یادداشت دروغی
نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:فهیمه زاهدی - ویدا - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -014-291-600-978 انتخاب
3- یادداشت دروغی
نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:فهیمه زاهدی - ویدا - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -014-291-600-978 انتخاب
4- یادداشت دروغی
نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:فهیمه زاهدی - ویدا - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -014-291-600-978 انتخاب
5- رمز امپراطور
نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:فهیمه زاهدی - ویدا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 7 -041-291-600-978 انتخاب
6- رمز امپراطور
نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:فهیمه زاهدی - ویدا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 7 -041-291-600-978 انتخاب
7- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
8- سرینیتی
نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن ؛ مترجم:عادله قلی‌پور ؛ ويراستار:مریم بنایی - پرتقال - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 6 -99-8347-600-978 انتخاب
9- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - 236 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
10- طرح مدوسا
نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن ؛ مترجم:لیلا یادگار ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 9 -089-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2