لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (16)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گروه خونی AB: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -069-163-600-978 انتخاب
2- گروه خونی O: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -066-163-600-978 انتخاب
3- گروه خونی A: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -067-163-600-978 انتخاب
4- تغذیه مناسب برای گروه خونی‌های: ‌A, B, AB, O
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.2 - 248 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -108-163-600-978 انتخاب
5- گروه خونی O: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -066-163-600-978 انتخاب
6- گروه خونی AB: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -069-163-600-978 انتخاب
7- گروه خونی B: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -068-163-600-978 انتخاب
8- گروه خونی O: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -066-163-600-978 انتخاب
9- گروه خونی AB: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -069-163-600-978 انتخاب
10- گروه خونی B: تغذیه و سلامتی
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:مکیه سالمی - عقیل - دیویی: 613.36 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -068-163-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2