لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 66 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 4 -68-5092-600-978 انتخاب
2- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 7 -67-5092-600-978 انتخاب
3- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 1 -69-5092-600-978 انتخاب
4- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 0 -66-5092-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی غزل فارسی
نويسنده:فرهاد طهماسبی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.092 - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 6 -831-121-600-978 انتخاب
6- حقوق اداری ایران
نويسنده:کریم سنجابی ؛ مصحح:علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی ؛ ويراستار:فرهاد طهماسبی - خرسندی - دیویی: 342.5506 - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500000 ریال - 7 -780-114-600-978 انتخاب
7- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 3 -65-5092-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1