لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزیابی ریسک اکولوژیکی
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:امین پاداش ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - تالاب - دیویی: 574.5 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 6 -13-7078-600-978 انتخاب
2- ارزیابی سرزمین
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 307.1 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -31-8170-600-978 انتخاب
3- ارزیابی ریسک اکولوژیکی
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:امین پاداش ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - تالاب - دیویی: 574.5 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 320000 ریال - 6 -13-7078-600-978 انتخاب
4- راهنمای سامانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای پیمانکاران
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم ؛ نويسنده:محمدامین رمزی‌فرد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال - دیویی: 363.11 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 9 -1549-10-964-978 انتخاب
5- روش‌ها و تکنیک‌های آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - علم کشاورزی ایران - دیویی: 307.120955 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 0 -38-6838-600-978 انتخاب
6- مبانی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:فرزام پوراصغر‌سنگاچین ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 307.120955 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 240000 ریال - 4 -30-6838-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1