لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (19)
تالیف (14)
ترجمه (27)
تهران (40)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 180 تمرین فوتبال (پوشانه سوم)
نويسنده:هنی کورملینک ؛ نويسنده:ریچارد کنت‌ول ؛ مترجم:نعیما خواجوی - نرسی - دیویی: 796.334 - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 55000 ریال - 5 -06-5028-600-978 انتخاب
2- گرم کردن در فوتبال به روش پویا
نويسنده:نعیما خواجوی - حتمی - دیویی: 613.71 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 125000 ریال - 4 -18-6904-600-978 انتخاب
3- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمیدرضا رجبی ؛ نويسنده:نعیما خواجوی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 796.42 - 400 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 20000 ریال - 1 -454-459-964 انتخاب
4- اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی
نويسنده:فریده هادوی ؛ نويسنده:ابوالفضل بورغانی‌فراهانی ؛ نويسنده:علیرضا ایزدی - حتمی - دیویی: 613.71 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 8 -88-5751-600-978 انتخاب
5- تکنیک‌های دو و میدانی: انگلیسی - فارسی
مترجم:نعیما خواجوی ؛ مترجم:جواد صغادی - نرسی - دیویی: 796.42 - 196 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 60000 ریال - 8 -9-96722-964-978 انتخاب
6- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 796.42 - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 50000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
7- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 796.42 - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 42000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
8- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 796.42 - 386 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 110000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
9- تمرین‌های قدرتی و بدنسازی
نويسنده:تئودور بومپا ؛ نويسنده:لورنزو کورناکیا ؛ مترجم:نعیما خواجوی - علم و حرکت - دیویی: 613.71 - 312 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 110000 ریال - 6 -34-5543-600-978 انتخاب
10- بهینه‌سازی تمرین‌های قدرتی
نويسنده:ویلیام کریمر ؛ نويسنده:استیون فلک ؛ مترجم:نعیما خواجوی - حتمی - دیویی: 613.713 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 0 -03-6904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5