لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (81)
تالیف (29)
ترجمه (91)
تهران (60)
شهرستان (60)
كودك و نوجوان (120)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 2 -2-93183-600-978 انتخاب
2- پیتر پن
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -17-7545-600-978 انتخاب
3- پیتر پن
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -17-7545-600-978 انتخاب
4- روباه و سگ شکاری
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -5-93183-600-978 انتخاب
5- ماشین‌ها
مترجم:عالمه مظفرنژاد - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
6- سفیدبرفی و هفت‌ کوتوله
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -9-93183-600-978 انتخاب
7- بامبی
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 8 -18-7545-600-978 انتخاب
8- دامبو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -7-93183-600-978 انتخاب
9- بامبی
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -18-7545-600-978 انتخاب
10- بامبی
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -18-7545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12