لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (91)
تالیف (29)
ترجمه (101)
تهران (70)
شهرستان (60)
كودك و نوجوان (130)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (130) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیبای خفته
نويسنده:الن تایتل‌بام ؛ مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:سو دیچیکو - ترجمان دانش - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 15000 ریال - 1 -08-7161-600-978 انتخاب
2- رابین هود
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - دیویی: 823.912 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 10000 ریال - 1 -0-93722-600-978 انتخاب
3- وینی پو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 30000 ریال - 1 -20-7545-600-978 انتخاب
4- رابین هود
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 40000 ریال - 5 -19-7545-600-978 انتخاب
5- دامبو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 30000 ریال - 4 -07-7161-600-978 انتخاب
6- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - دیویی: 823.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 10000 ریال - 2 -2-93183-600-978 انتخاب
7- ماشین‌ها
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 40000 ریال - 9 -02-7161-600-978 انتخاب
8- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 15000 ریال - 5 -00-7161-600-978 انتخاب
9- زیبای خفته
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 10000 ریال - 6 -4-93183-600-978 انتخاب
10- گربه‌های اشرافی
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 30000 ریال - 0 -14-7545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13