لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (64)
تالیف (28)
ترجمه (75)
تهران (52)
شهرستان (51)
كودك و نوجوان (103)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (103) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گربه‌های اشرافی = The aristocats
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -6-93722-600-978 انتخاب
2- گربه‌های اشرافی = The aristocats
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -6-93722-600-978 انتخاب
3- میکی‌موس و شب پرشبح
مترجم:عالمه مظفرنژاد - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -2-93722-600-978 انتخاب
4- دامبو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -07-7161-600-978 انتخاب
5- بامبی
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -18-7545-600-978 انتخاب
6- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -2-93183-600-978 انتخاب
7- رابین هود
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -0-93722-600-978 انتخاب
8- وینی پو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -1-93722-600-978 انتخاب
9- رابین هود
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -0-93722-600-978 انتخاب
10- میکی‌موس و شب پرشبح
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -13-7545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11