لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شفاعت از منظر قرآن و حدیث
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - کتاب تارا - دیویی: 297.44 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -28-6367-600-978 انتخاب
2- انصاف از منظر قرآن و حدیث
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - کتاب تارا - دیویی: 297.65 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -006-485-600-978 انتخاب
3- زیباترین راه: پژوهشی کوتاه درباره محبت از منظر قرآن و حدیث
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - کتاب تارا - دیویی: 297.159 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 0 -51-8499-600-978 انتخاب
4- آموزه‌های قرآنی
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - عابد - دیویی: 297.02 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -874-364-964-978 انتخاب
5- دنیا از منظر قرآن و حدیث
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - کتاب تارا - دیویی: 297.159 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -59-6367-600-978 انتخاب
6- شکوه شکفتن: تعلیم و تربیت از منظر قرآن و حدیث
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - کتاب تارا - دیویی: 297.644 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -36-6367-600-978 انتخاب
7- در مسیر زندگی از منظر قرآن و حدیث
نويسنده:عباس رمضانی ؛ نويسنده:حمیدرضا دانشجو - کتاب تارا - دیویی: 297.159 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -22-7606-600-978 انتخاب
8- صداقت از منظر قرآن و حدیث
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - کتاب تارا - دیویی: 297.634 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 9 -145-485-600-978 انتخاب
9- تعلیم و تربیت از منظر قرآن و حدیث
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - کتاب تارا - دیویی: 297.159 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 8 -43-7606-600-978 انتخاب
10- تحلیلی از شخصیت و موقعیت: شاه‌ابن شجاع کرمانی عارف قرن سوم در متون کهن ادبی و عرفانی
نويسنده:حمیدرضا دانشجو - حبله‌ رود - دیویی: 8fa0.9352 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 120000 ریال - 9 -19-6887-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2