لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رایت عشق
شاعر:عباسعلی اکبری ؛ ويراستار:امید اکبری ؛ مقدمه:رضا اشرف‌زاده - پاژ،نیکونشر - دیویی: 8fa1.05162 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 2 -36-7253-964 انتخاب
2- هزار و یک سوال و جواب درباره پرندگان
نويسنده:آلن کروکشنک ؛ نويسنده:هلن‌جر کروکشنک ؛ مترجم:محمدعلی درانی - آذین - دیویی: 598.02 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 1 -31-6443-964 انتخاب
3- هزارویک سوال و جواب درباره پرندگان
نويسنده:آلن کروکشنک ؛ نويسنده:هلن‌جر کروکشنک ؛ مترجم:محمدعلی درانی - توکا - دیویی: 595 - 298 صفحه - چاپ 1 سال 1357 - انتخاب
4- هزار و یک سوال و جواب درباره پرندگان
نويسنده:آلن کروکشنک ؛ نويسنده:هلن‌جر کروکشنک ؛ مترجم:محمدعلی درانی - آذین - دیویی: 598.02 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 65000 ریال - 1 -31-6443-964 انتخاب
5- هزار و یک سوال و جواب درباره پرندگان
نويسنده:آلن کروکشنک ؛ نويسنده:هلن‌جر کروکشنک ؛ مترجم:محمدعلی درانی - آذین - دیویی: 598.02 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 45000 ریال - 1 -31-6443-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1