لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (6)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جرایم علیه اموال و مالکیت
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -213-193-600-978 انتخاب
2- جرایم علیه اشخاص
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -131-193-600-978 انتخاب
3- جرایم علیه اشخاص
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -131-193-600-978 انتخاب
4- جرایم علیه اشخاص
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 350000 ریال - 4 -131-193-600-978 انتخاب
5- کلیات حقوق جزا
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -900-193-600-978 انتخاب
6- جرایم علیه اموال و مالکیت
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 340000 ریال - 7 -213-193-600-978 انتخاب
7- حقوق کیفری عمومی 1
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 2 -739-193-600-978 انتخاب
8- جرایم علیه اموال و مالکیت
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -213-193-600-978 انتخاب
9- جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 0 -858-193-600-978 انتخاب
10- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 320000 ریال - 6 -562-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2