لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گرانبها
نويسنده:شنون میر ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آهو مدیحی - ویدا - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 3 -151-291-600-978 انتخاب
2- نفوذناپذیر
نويسنده:شنون میر ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آهو مدیحی - ویدا - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 1 -168-291-600-978 انتخاب
3- معمای رئیس سیرک
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 1 -113-291-600-978 انتخاب
4- دختر جوهر و ستاره‌ها
نويسنده:کایرن‌میلوود هارگریو ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آزاده رادکیان‌پور - هوپا - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 270000 ریال - 4 -50-8869-600-978 انتخاب
5- ده روز شگفت‌انگیز
نويسنده:الری کوئین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آذین محمدزاده - ویدا - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 3 -052-291-600-978 انتخاب
6- معمای رئیس سیرک
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 1 -113-291-600-978 انتخاب
7- معمای رئیس سیرک
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 1 -113-291-600-978 انتخاب
8- معصومیت
نويسنده:شانون مایر ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آهو مدیحی - ویدا - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 2 -187-291-600-978 انتخاب
9- ده روز شگفت‌انگیز
نويسنده:الری کوئین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آذین محمدزاده - ویدا - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 3 -052-291-600-978 انتخاب
10- نفوذناپذیر
نويسنده:شنون میر ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آهو مدیحی - ویدا - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 1 -168-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2