لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وسپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - دیویی: 823.914 - 236 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 220000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
2- در اعماق شب
نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200000 ریال - 6 -105-291-600-978 انتخاب
3- در اعماق شب
نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -105-291-600-978 انتخاب
4- در اعماق شب
نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -105-291-600-978 انتخاب
5- وسپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - دیویی: 823.914 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 110000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
6- وسپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - دیویی: 823.914 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 110000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1