لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - دیویی: 813.6 - 236 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
2- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
3- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - دیویی: 813.6 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
4- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
5- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
6- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - دیویی: 813.6 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
7- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1