لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
2- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
3- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
4- در اعماق شب
نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 6 -105-291-600-978 انتخاب
5- در اعماق شب
نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 6 -105-291-600-978 انتخاب
6- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
7- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
8- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
9- در اعماق شب
نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 6 -105-291-600-978 انتخاب
10- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2