لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (2)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Phonics 7 (A): activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.2 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 0 -286-316-600-978 انتخاب
2- Phonics 6: activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 3 -285-316-600-978 انتخاب
3- Enjoy your time with talking friends 2
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.24 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 210000 ریال - 3 -579-316-600-978 انتخاب
4- Phonics 7 (B): activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 7 -287-316-600-978 انتخاب
5- Phonics 1 (activity book)
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.2 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 6 -578-316-600-978 انتخاب
6- Phonics 2: activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 421 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -216-316-600-978 انتخاب
7- Phonics 3: activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 4 -217-316-600-978 انتخاب
8- Enjoy your time with talking friends 1
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.24 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 210000 ریال - 8 -389-316-600-978 انتخاب
9- Phonics 3: activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 4 -217-316-600-978 انتخاب
10- Sid the science kid and his advantures 2
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.24 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 210000 ریال - 8 -459-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2