لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فاجعه
شاعر:رضا اعلابیگی - اخوان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-7672-600-978 انتخاب
2- دفتر عاشقی
شاعر:رضا اعلابیگی - اخوان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -17-7672-600-978 انتخاب
3- در مسیر تندباد
شاعر:رضا اعلابیگی - کتاب فانوس - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -8-96387-600-978 انتخاب
4- تراژدی ایرج: نمایشنامه در سه پرده
نويسنده:رضا اعلابیگی - اخوان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 6 -00-7672-600-978 انتخاب
5- هیاکل بعلبک
نويسنده:رضا اعلابیگی - دف - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1500 نسخه - 9 -35-6250-600-978 انتخاب
6- محاصره: مجموعه داستان
نويسنده:رضا اعلابیگی - اخوان - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 2 -99-8586-964-978 انتخاب
7- خارستان عشق (مجموعه داستان)
نويسنده:رضا اعلابیگی - اخوان - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 2 -11-7672-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1