لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (8)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی: قابل استفاده دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:نسرین ذره - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.2104 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -63-7422-964-978 انتخاب
2- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی: قابل استفاده دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:نسرین ذره - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.2104 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -63-7422-964-978 انتخاب
3- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی: قابل استفاده دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:نسرین ذره - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.2104 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 36 سال 1396 - 5000 نسخه - 125000 ریال - 5 -63-7422-964-978 انتخاب
4- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی: قابل استفاده دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:نسرین ذره - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.2104 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -63-7422-964-978 انتخاب
5- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی: قابل استفاده دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:نسرین ذره - آبرنگ - دیویی: 372.2104 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -63-7422-964-978 انتخاب
6- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی: قابل استفاده دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:نسرین ذره - آبرنگ - دیویی: 372.2104 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -63-7422-964-978 انتخاب
7- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی: قابل استفاده دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:نسرین ذره - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.2104 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -63-7422-964-978 انتخاب
8- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی: قابل استفاده دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ زيرنظر:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ ويراستار:نسرین ذره - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.2104 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 37 سال 1398 - 5000 نسخه - 145000 ریال - 5 -63-7422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1