لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (17)
تالیف (0)
ترجمه (21)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش و سرگرمی: رنگ‌ها
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 752 - 16 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 ریال - 3 -24-6647-964 انتخاب
2- آموزش و سرگرمی: گردشگاه
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 ریال - 5 -23-6647-964 انتخاب
3- آموزش و سرگرمی: ساعت
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 529.7 - 16 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 ریال - 7 -22-6647-964 انتخاب
4- موش و شیر و چهار داستان دیگر
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 3000 ریال - 5 -37-6647-964 انتخاب
5- آموزش و سرگرمی (2): گردشگاه
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5000 ریال - 7 -23-6647-964-978 انتخاب
6- آموزش و سرگرمی: ساعت
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 529.7 - 16 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2500 ریال - 7 -22-6647-964 انتخاب
7- آموزش و سرگرمی: رنگ‌ها
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 4000 ریال - 3 -24-6647-964 انتخاب
8- آموزش و سرگرمی (1): ساعت
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 529.7 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 5000 ریال - 0 -22-6647-964-978 انتخاب
9- آموزش و سرگرمی: رنگ‌ها
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 752 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2500 ریال - 3 -24-6647-964 انتخاب
10- آموزش و سرگرمی (3): رنگ‌ها
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 752 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 5000 ریال - 4 -24-6647-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3