لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (6)
ترجمه (4)
تهران (7)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی برنامه درسی
نويسنده:آنابل نلسون ؛ مترجم:یوسف رضاپور ؛ ويراستار:فریدون رخشان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 375.001 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 70000 ریال - 1 -0140-02-600-978 انتخاب
2- طراحی و تحلیل نظام‌های آموزشی
نويسنده:فریدون رخشان - مبنا - دیویی: 371.207 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 45000 ریال - 8 -29-6644-964-978 انتخاب
3- ناتوانی‌های یادگیری: اصول نظری تشخیص و راهبردهای آموزشی
نويسنده:اکبر فریار ؛ نويسنده:فریدون رخشان - نیما - دیویی: 371.9 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1367 - 1100 ریال - انتخاب
4- ناتوانی‌های یادگیری: اصول نظری تشخیص و راهبردهای آموزشی
نويسنده:اکبر فریار ؛ نويسنده:فریدون رخشان - میترا - دیویی: 371.9 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1364 - 600 ریال - انتخاب
5- طراحی برنامه درسی
نويسنده:آنابل نلسون ؛ مترجم:یوسف رضاپور ؛ ويراستار:فریدون رخشان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 375.001 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 40000 ریال - 1 -0140-02-600-978 انتخاب
6- طراحی و تحلیل نظام‌های آموزشی
نويسنده:فریدون رخشان - نیما - دیویی: 371 - 238 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1370 - 1100 ریال - انتخاب
7- طراحی و تحلیل نظام‌های آموزشی
نويسنده:فریدون رخشان ؛ ويراستار:بایرام صادقی - نیما - دیویی: 371.207 - 224 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 690 ریال - انتخاب
8- ناتوانیهای یادگیری
نويسنده:فریدون رخشان ؛ نويسنده:اکبر فریار - مبنا - دیویی: 153.1 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 16000 ریال - 4 -07-6644-964 انتخاب
9- رفتار برنامه‌ریزی شده: رابطه‌ی میان اندیشه‌ی انسان و کنش او
ويراستار:کریستوفر‌ج. آرمیتیج ؛ ويراستار:جولی کریستین ؛ مترجم:فریدون رخشان - موغام - دیویی: 153.8 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 5 -11-7697-600-978 انتخاب
10- ناتوانیهای یادگیری: اصول نظری تشخیص و توان‌بخشی کودکان LD
نويسنده:جانت لرنر ؛ مترجم:فریدون رخشان ؛ مترجم:اکبر فریار - مبنا - دیویی: 371.9 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 190000 ریال - 6 -07-6644-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1