لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (19)
تالیف (18)
ترجمه (9)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روباه و گربه وحشی: خودخواهی: دو داستان
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مهر نونهالی - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -25-8936-964-978 انتخاب
2- روباه زرنگ وبز نادان: خواستن توانستن است: دوداستان
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:محسن احتشامی‌نیا - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1367 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
3- از خود راضی
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مهرنوش معصومیان - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
4- آزادی
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مجید اخوان - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 15 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 15000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
5- روباه زرنگ و بز نادان
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:محسن احتشامی‌نیا - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
6- گربه های نادان ومیمون زرنگ سهم شیر
نويسنده: ازوپ ؛ نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:پرویز حیدرزاده - اشاره - دیویی: 813 - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 300 ریال - انتخاب
7- روباه و گربه وحشی
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مه‌رو نونهالی - اشاره - دیویی: 813 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
8- خاک بکر
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالرحمن رزندی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 891.733 - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1500 نسخه - 42000 ریال - 4 -0621-00-964-978 انتخاب
9- زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان
نويسنده:دنی ژیرار ؛ مترجم:گیتی دیهیم ؛ ويراستار:رضا مردیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 410 - 146 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 2500 نسخه - 450 ریال - انتخاب
10- غازی که تخم طلا می‌گذاشت
مترجم:عبدالرحمن رزندی - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 10000 نسخه - 1850 ریال - 0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3