لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (41)
تالیف (80)
ترجمه (0)
تهران (69)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فارسنامه ناصری
نويسنده:حسن حسینی‌فسائی ؛ مصحح:منصور رستگارفسایی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.63 - 868 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 2 -0443-00-964-978 انتخاب
2- بیست و یک گفتار درباره شاهنامه و فردوسی
نويسنده:منصور رستگارفسایی - نوید شیراز - دیویی: 8fa1.21 - 543 صفحه - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
3- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی اسکندر تا پایان پادشاهی گور)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 210 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4 -7-96878-964 انتخاب
4- حماسه رستم و اسفندیار
گردآورنده:منصور رستگارفسایی - جامی - دیویی: 8fa1.21 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2500 نسخه - 13000 ریال - 1 -51-5620-964 انتخاب
5- فارسنامه ناصری
نويسنده:حسن حسینی‌فسائی ؛ مصحح:منصور رستگارفسایی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.63 - 1318 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 1000 نسخه - 73000 ریال - 6 -0445-00-964 انتخاب
6- فارسنامه ناصری
نويسنده:حسن حسینی‌فسائی ؛ مصحح:منصور رستگارفسایی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955.63 - 2182 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 6 -0445-00-964-978 انتخاب
7- برگزیده سام نامه
نويسنده:ابوالعطا کمال‌الدین ؛ نويسنده:منصور رستگارفسایی - نوید شیراز - دیویی: 8fa1.3 - 128 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 3000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
8- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی یزدگرد بهرام تا پادشاهی هرمزد انوشیروان)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 2 -8-96878-964 انتخاب
9- حماسه رستم و سهراب: با توضیح و گزارش
نويسنده:منصور رستگارفسایی - جامی - دیویی: 8fa1.21 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 2300 نسخه - 11000 ریال - 3 -50-5620-964 انتخاب
10- انواع نثر فارسی
نويسنده:منصور رستگارفسایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa8.8009 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 87000 ریال - 6 -564-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8