لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - نقره‌فام - دیویی: 743.42 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150000 ریال - 0 -6-94968-600-978 انتخاب
2- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
3- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - نقره‌فام - دیویی: 743.42 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 0 -6-94968-600-978 انتخاب
4- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 550000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
5- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
6- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 160000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
7- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
8- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
9- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1