لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
2- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
3- دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران: با حذف و افزوده‌های جدید
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد - نشر نی - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 300000 ریال - 8 -470-185-964-978 انتخاب
4- آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران: برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:امیرحسین الهامی ؛ ويراستار:اصغر محمدزاده - اختران - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 9 -160-207-964-978 انتخاب
5- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
6- دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران: با حذف و افزوده‌های جدید
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد - نشر نی - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -470-185-964-978 انتخاب
7- دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران: با حذف و افزوده‌های جدید
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد - نشر نی - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 300 نسخه - 240000 ریال - 8 -470-185-964-978 انتخاب
8- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
9- دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران: با حذف و افزوده‌های جدید
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد - نشر نی - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 250 نسخه - 200000 ریال - 8 -470-185-964-978 انتخاب
10- آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران (برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) "با حذف و افزوده‌های جدید"
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:امیرحسین الهامی ؛ ويراستار:اصغر محمدزاده - اختران - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 9 -160-207-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1