لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (65)
تالیف (87)
ترجمه (0)
تهران (86)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (87) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سیاست‌های کلی نظام مشتمل بر: چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی؛ ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 955.084 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 40000 ریال - 0 -39-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن مشتمل بر: قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55056 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 60000 ریال - 7 -56-7434-600-978 انتخاب
3- مجموعه قانون مجازات اسلامی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1؛ قانون مجازات اسلامی ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 345.55 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 260000 ریال - 2 -64-7434-600-978 انتخاب
4- مجموعه قانون نظام صنفی کشور و مقررات مربوط مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382؛ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392؛ ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550652 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 6 -11-8804-600-978 انتخاب
5- مجموعه قانون کار: مشتمل بر قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی، فهرست موضوعی فصول و مباحث قانون کار...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.5501 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 8 -46-7434-600-978 انتخاب
6- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور "همراه با نسخه الکترونیکی"
تدوين: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 349 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 200000 ریال - 9 -85-6747-600-978 انتخاب
7- قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آن مشتمل بر: قانون آیین دادرسی 1392/12/4 با اصلاحات ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.5505 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -88-7434-600-978 انتخاب
8- قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -08-8804-600-978 انتخاب
9- مجموعه قانون تجارت: مشتمل بر قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 185000 ریال - 9 -78-7434-600-978 انتخاب
10- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات بعدی؛ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 240000 ریال - 6 -53-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9