لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (4)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوست کلنگ و تیشه
شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -986-238-964-978 انتخاب
2- طوفان بابای اونه
شاعر:زهرا ابراهیمی‌خبیر ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 4 -983-238-964-978 انتخاب
3- محمدجواد و شمشیر ایلیا
نويسنده:فاطمه مسعودی ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - کتاب جمکران، گنجشک‌های جمکران - دیویی: 8fa3.62 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -511-973-964-978 انتخاب
4- رنگ نمک رنگ شکر
شاعر:مریم زرنشان ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 8 -985-238-964-978 انتخاب
5- چارپا سیاه آهن کلاه
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 1 -984-238-964-978 انتخاب
6- یه اژدها با چند تا سر
تصويرگر:سیده‌زینب حسینی ؛ شاعر:زهرا موسوی - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 7 -982-238-964-978 انتخاب
7- محمدجواد و شمشیر ایلیا
نويسنده:فاطمه مسعودی ؛ ويراستار:فاطمه‌سادات حیایی‌طهرانی ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - کتاب جمکران، گنجشک‌های جمکران - دیویی: 8fa3.62 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 5 -511-973-964-978 انتخاب
8- ماجراهای نرگس
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - شرکت ‌به‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -2823-02-964-978 انتخاب
9- محمدجواد و شمشیر ایلیا
نويسنده:فاطمه مسعودی ؛ ويراستار:فاطمه‌سادات حیایی‌طهرانی ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - کتاب جمکران، گنجشک‌های جمکران - دیویی: 8fa3.62 - 220 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -511-973-964-978 انتخاب
10- محمدجواد و شمشیر ایلیا
نويسنده:فاطمه مسعودی ؛ ويراستار:فاطمه‌سادات حیایی‌طهرانی ؛ تصويرگر:سیده‌زینب حسینی - کتاب جمکران، گنجشک‌های جمکران - دیویی: 8fa3.62 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 5 -511-973-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1