لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنده
نويسنده:محسن سلیمانی - نقش نگین،کهن‌دژ - دیویی: 131 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -134-329-600-978 انتخاب
2- مهندسی پایداری (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی)
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:عباس عساکره - دانشگاه پیام نور - دیویی: 621.04 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 125000 ریال - 9 -0472-14-964-978 انتخاب
3- محصولات بیوانرژی (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی)
نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی ؛ نويسنده:محسن سلیمانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 662.88 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 260000 ریال - 9 -0641-14-964-978 انتخاب
4- منابع انرژی تجدیدپذیر
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 621.043 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 175000 ریال - 3 -0531-14-964-978 انتخاب
5- منابع انرژی تجدیدپذیر
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 621.043 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 210000 ریال - 3 -0531-14-964-978 انتخاب
6- مهندسی پایداری (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی)
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:عباس عساکره - دانشگاه پیام نور - دیویی: 621.04 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 270000 ریال - 9 -0472-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1