لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملیات بلیط و مدیریت فروش در ورزش
نويسنده:جیمزتی. ریس ؛ مترجم:محسن اسماعیلی ؛ مترجم:نازنین راسخ - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -97-6858-600-978 انتخاب
2- دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - اندیشه‌آرا - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 3 -2-97524-600-978 انتخاب
3- تدوین برنامه استراتژیک بر مبنای شاخص‌های ارزیابی
نويسنده:نازنین راسخ ؛ نويسنده:ریحانه شاقلی - پریکا،پادینا - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -33-7512-600-978 انتخاب
4- گزارش عملکرد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1395
گردآورنده: پژوهشگاه‌تربیت‌بدنی‌وعلوم‌ورزشی ؛ گردآورنده:نازنین راسخ - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 3 -91-6858-600-978 انتخاب
5- تدوین برنامه استراتژیک بر مبنای شاخص‌های ارزیابی
نويسنده:نازنین راسخ ؛ نويسنده:ریحانه شاقلی - پادینا - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 4 -76-8588-600-978 انتخاب
6- مبانی مدیریت ورزش
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - علم و حرکت - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 175000 ریال - 3 -19-8500-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1