لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (24)
تالیف (29)
ترجمه (1)
تهران (28)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - 746 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 620000 ریال - 7 -321-317-600-978 انتخاب
2- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - 560 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 89 سال 1397 - 2500 نسخه - 560000 ریال - انتخاب
3- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:رحیم قهرمان ؛ نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان - مهر و ماه نو - 746 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 620000 ریال - 7 -321-317-600-978 انتخاب
4- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - 546 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 93 سال 1397 - 2500 نسخه - 560000 ریال - انتخاب
5- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - 744 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 2500 نسخه - 620000 ریال - 7 -321-317-600-978 انتخاب
6- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - 564 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 91 سال 1397 - 2500 نسخه - 560000 ریال - انتخاب
7- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - 556 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 94 سال 1397 - 2500 نسخه - 650000 ریال - انتخاب
8- ریاضیات تجربی جامع کنکور دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه نو - 548 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 88 سال 1397 - 2500 نسخه - 560000 ریال - انتخاب
9- ریاضیات تجربی جامع کنکور پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
نويسنده:محمدرضا میرجلیلی ؛ نويسنده:مهدی امیریان ؛ نويسنده:منصور سعیدی - مهر و ماه - 554 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 95 سال 1397 - 2500 نسخه - 650000 ریال - انتخاب
10- واژه‌نامه توصیفی نشانه‌شناسی
نويسنده:برانون مارتین ؛ نويسنده:فلیزیتاس رینگهام ؛ مترجم:مهدی منتظرقائم - لوگوس - 226 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 480000 ریال - 5 -5-99633-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3