لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (8)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیندرلا
بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 20000 ریال - 2 -65-8130-964-978 انتخاب
2- فیل
مترجم:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 599.6 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 9 -24-8085-600-978 انتخاب
3- هایدی
بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 25000 ریال - 9 -66-8130-964-978 انتخاب
4- سیندرلا
اقتباس گر:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 25000 ریال - 2 -65-8130-964-978 انتخاب
5- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 15000 ریال - 9 -66-8130-964-978 انتخاب
6- سیندرلا
بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 15000 ریال - 2 -65-8130-964-978 انتخاب
7- سیندرلا
بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 20000 ریال - 2 -65-8130-964-978 انتخاب
8- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 20000 ریال - 9 -66-8130-964-978 انتخاب
9- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 20000 ریال - 9 -66-8130-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1