لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (185)
تالیف (22)
ترجمه (199)
تهران (221)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (219)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (221) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب تصویری جانوران
مترجم:زهرا سعیدبهر - فرشتگان - دیویی: 591 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1500 ریال - 7 -05-6647-964 انتخاب
2- چوب بستنی
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ نقاش:علیرضا پردازی‌مقدم - هنرستان - دیویی: 823 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1700 ریال - 1 -01-6460-964 انتخاب
3- آموزش و سرگرمی: ساعت
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 529.7 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 ریال - 7 -22-6647-964 انتخاب
4- آموزش و سرگرمی: رنگ‌ها
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 7000 ریال - 4 -24-6647-964-978 انتخاب
5- حیوان‌های مزرعه
طراح:ژولی فرانسیز ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مسعود مستقیم - فرشتگان - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 8000 ریال - 964-6647-12-X انتخاب
6- آموزش و سرگرمی (2): گردشگاه
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 ریال - 5 -23-6647-964 انتخاب
7- قصه‌های قبل از خواب
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:منصوره راعی ؛ تصويرگر: سورین - فرشتگان - دیویی: 808.83 - 64 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 60000 ریال - 5 -72-6647-964-978 انتخاب
8- چوپان دروغگو و چهار داستان دیگر
نويسنده: ازوپ ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1392 - 15000 ریال - 3 -34-6647-964-978 انتخاب
9- ربات قرمزی
نويسنده:اریک‌سان ووازن ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ نقاش:فیلیپ متر - زلال - دیویی: 8fa3.15 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2950 ریال - انتخاب
10- مورچه و ملخ و چهار داستان دیگر
نويسنده: ازوپ ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 7000 ریال - 7 -36-6647-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23