لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (185)
تالیف (22)
ترجمه (199)
تهران (221)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (219)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (221) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش و سرگرمی: رنگ‌ها
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 752 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 ریال - 3 -24-6647-964 انتخاب
2- موش و شیر و چهار داستان دیگر
نويسنده: ازوپ ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 7000 ریال - 4 -37-6647-964-978 انتخاب
3- موش و شیر و چهار داستان دیگر
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی ؛ نقاش:جیل گیل - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3500 ریال - 5 -37-6647-964 انتخاب
4- خرگوش و لاک‌پشت و چهار داستان دیگر
نويسنده: ازوپ ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3500 ریال - 9 -35-6647-964 انتخاب
5- بخوانید و رنگ کنید: گربه چکمه‌پوش
مترجم:زهرا سعیدبهر - فرشتگان - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1500 ریال - 0 -03-6647-964 انتخاب
6- حیوان‌های وحشی
طراح:ژولی فرانسیز ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مسعود مستقیم - فرشتگان - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 20000 ریال - 8 -13-6647-964-978 انتخاب
7- هزار سال قصه
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:منصوره راعی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 176 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 30000 ریال - 7 -10-6647-964-978 انتخاب
8- آموزش و سرگرمی: رنگ‌ها
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 752 - 16 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 ریال - 3 -24-6647-964 انتخاب
9- هزار سال قصه
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:منصوره راعی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 176 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 80000 ریال - 7 -10-6647-964-978 انتخاب
10- هزار سال قصه
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:منصوره راعی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 176 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 30000 ریال - 7 -10-6647-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23