لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (15)
تالیف (15)
ترجمه (8)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدن انسان
مترجم:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 030 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 2500 ریال - 5 -3-90409-964 انتخاب
2- چرخ و بال ها
نويسنده:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - نرگس سعیدیان - دیویی: 620 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3200 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
3- نخستین دانشنامه برای کودکان: طبیعت
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3100 نسخه - 3300 ریال - 964-6991-05-X انتخاب
4- اشیاء دور و بر ما
نويسنده:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - بنیاد بعثت - دیویی: 372 - 79 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3200 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
5- دائره‌المعارف شهرهای جهان: شهرهای بلند آوازه - شهرهایی که دنیا را تغییر داد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:نرگس سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 910.3 - 952 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 3050 نسخه - 37000 ریال - 6 -12-6990-964 انتخاب
6- نخستین دانشنامه برای کودکان: جهان جانوران
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3100 نسخه - 3300 ریال - 4 -08-6991-964 انتخاب
7- زندگی در آب
نويسنده:نرگس سعیدیان - صاحب اثر - دیویی: 591.77 - 80 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1371 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1050 نسخه - 2 -00-6990-964 انتخاب
9- درختها و گلها
نويسنده:نرگس سعیدیان - صاحب اثر - دیویی: 630 - 80 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1371 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
10- نخستین دانشنامه برای کودکان: اشیاء دور و بر ما
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3100 نسخه - 3300 ریال - 6 -8-90409-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3