لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (15)
تالیف (15)
ترجمه (8)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدن انسان
مترجم:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 030 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 2500 ریال - 5 -3-90409-964 انتخاب
2- نخستین دانشنامه برای کودکان: زمین و آسمان
مترجم:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - آرام - دیویی: 030 - 720 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1800 نسخه - 120000 ریال - 9 -43-6991-964-978 انتخاب
3- نخستین دانشنامه برای کودکان: اشیاء دور و بر ما
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3100 نسخه - 3300 ریال - 6 -8-90409-964 انتخاب
4- دائره‌المعارف شهرهای جهان: شهرهای بلند آوازه - شهرهایی که دنیا را تغییر داد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:نرگس سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 910.3 - 956 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 2005 نسخه - 69000 ریال - 6 -12-6990-964 انتخاب
5- نخستین دانشنامه برای کودکان: طبیعت
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3100 نسخه - 3300 ریال - 964-6991-05-X انتخاب
6- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 8 -67-6990-964-978 انتخاب
7- طبیعت: نخستین دانشنامه برای کودکان
نويسنده:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - صاحب اثر - دیویی: 030 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 4 -65-6990-964-978 انتخاب
9- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1050 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
10- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 5 -68-6990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3