لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (14)
تالیف (18)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت کارخانه
نويسنده:محمد سیدحسینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.2 - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 38500 ریال - 2 -073-459-964 انتخاب
2- مدیریت کارخانه
نويسنده:محمد سیدحسینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.2 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 11000 ریال - 2 -073-459-964 انتخاب
3- مدیریت کارخانه
نويسنده:محمد سیدحسینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.2 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 14000 ریال - 2 -073-459-964 انتخاب
4- نظریه و مسائل اقتصاد مهندسی
نويسنده:جوزه‌ای. سپولودا ؛ نويسنده:ویلیام‌ای. سودر ؛ نويسنده:بایرون گاتفرید - صنایع ایران - دیویی: 658.155 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 12000 ریال - 0 -2-91938-964 انتخاب
5- مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی: مبانی برنامه‌ریزی تولید و عملیات در صنعت و خدمات
نويسنده:محمد سیدحسینی ؛ نويسنده:محمدسعید صفاکیش - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.5 - 440 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 52000 ریال - 4 -05-8896-964 انتخاب
6- مدیریت کارخانه
نويسنده:محمد سیدحسینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.2 - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 28500 ریال - 2 -073-459-964 انتخاب
7- برنامه‌ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد
نويسنده:محمد سیدحسینی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 629.04 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 2 -407-454-964 انتخاب
8- مدیریت کارخانه
نويسنده:محمد سیدحسینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.2 - 546 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1374 - 7000 ریال - انتخاب
9- مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی: مبانی برنامه‌ریزی تولید و عملیات در صنعت و خدمات
نويسنده:محمد سیدحسینی ؛ نويسنده:محمدسعید صفاکیش - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.5 - 442 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 390000 ریال - 3 -05-8896-964-978 انتخاب
10- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 33000 ریال - 5 -63-6175-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2